Hand, Wrist and Finger Safety (Thai)

Hand, Wrist and Finger Safety (Thai)

เพลิดเพลินไปกับงานอดิเรกของคุณ ตรวจสอบโทรศัพท์ของคุณ เตรียมพร้อมสำหรับวันใหม่ มือของคุณช่วยให้คุณได้ทำงานที่น่าทึ่งมากมาย มือของคุณต้องประสบกับอันตรายหลายหลากตลอดทั้งวัน โชคดีที่การบาดเจ็บที่มือและข้อมือส่วนมากสามารถป้องกันได้ หลักสูตรนี้นำเสนออันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับมือ ข้อมือและนิ้วมือรวมถึงขั้นตอนในการหลีกเลี่ยงอันตรายต่าง ๆ ผู้เรียนที่เหมาะสมคือ พนักงานทุกคน

Language
Thai
Estimated Time
21 min
CEU Credits
0.00
Price
$24.95 per seat
Tags
Other Languages

An asterisk (*) denotes a required field

To reset your password, first enter your User Name.
If you remember the security question and the answer, enter the values and click the Submit button to reset the password.

If you do not remember the security question and the answer, enter your registered E-mail address and we will reset your password and send the new password.